pozadavky_Marketing 2


Marketing I – požadavky na zápočet

Marketing 1 – Okruhy k písemnému testu II. (11. prosince 2023)

 • Marketing – vymezení pojmu
 • Mise, vize a hodnoty organizace
 • Mikromarketing a makromarketing
 • Marketingové trendy
 • Marketingový mix
 • Marketingový mix pro služby
 • Marketingové prostředí a jeho rozdělení
 • Vnitřní prostředí organizace
 •  Porterův model 5 sil
 • PEST analýza
 • Marketingové plánování a jeho fáze
 • Strategické, taktické a operativní cíle
 • SWOT analýza a její technické provedení (stanovení vah, bodů)
 • Strategie vycházející ze SWOT analýzy
 • Guerilla marketing
 • Ambush marketing
 • Word – of – Mouth marketing
 • Buzz marketing
 • Virální marketing

Doporučená literatura: KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada, c2004. ISBN 978-80-247-0513-2.

 

Tematické okruhy (test 30. října 2023)

 • Marketing – vymezení pojmu
 • Mise, vize a cíle organizace
 • Mikromarketing a makromarketing
 • Marketingové trendy
 • Marketingový mix
 • Marketingový mix pro služby
 • Marketingové prostředí a jeho rozdělení
  • Vnitřní prostředí organizace
  • Porterův model 5 sil
  • PEST analýza