Sociální stipendium – ČUS Sportuj, studuj s námi!

 

Komu je program Sociální stipendium určen?

Program má za hlavní cíl nejen podporovat sportování dětí a mládeže, ale také jejich vzdělávání, protože rozvoj těla (sport) s sebou přináší i rozvoj ducha (vzdělání). Program Sociální stipendium je určen pro studenty ve ztížené životní situaci.

Co program Sociální stipendium nabízí?

Program obsahuje deset míst pro studenty prvního ročníku v oboru Management sportu. Získání stipendia znamená pro studenta dotaci na  školné ze strany České unie sportu, z.s. až do maximální výše 23.000,- u denního studia a 17.000,- u kombinovaného studia.

Jak je možné do programu Sociální stipendium vstoupit?

Student může být do programu zařazen v případě, že prokáže, že se nachází ve ztížené životní situaci (např. sirotek, chovanec dětského domova, žijící pouze s jedním z rodičů, nacházející se v rodině s příjmem do 4 násobku životního minima).

Kolik finančních prostředků je z programu České unie sportu, z.s. vyčleněno?

Na tento druh stipendia je z grantového programu ČUS Sportuj, studuj s námi! pro školní rok 2018/2019 vyčleněno 200.000,- Kč. Přiznání sociálního stipendia je možné pouze do vyčerpání výše grantu s tím ovšem, že poskytovatel si současně vyhrazuje právo celkově vyčleněnou částku nevyčerpat. Počet studentů pro přiznání stipendia je tedy omezen.

 Jakým způsobem je o přiznání stipendia rozhodováno?

Pravidla výběru studentů, kteří mohou stipendium získat jsou předem dána a stanovená kriteria jsou bodově ohodnocena. Bodové hodnocení jednotlivých žadatelů je podkladem pro doporučení jednatele školy k přiznání stipendia předsedovi České unie sportu, z.s. Jedná se o následující kriteria (nedoložení/neuspokojivé doložení = 0 bodů):

  • Doložení ztížené životní situace (např. sirotek, chovanec dětského domova, žijící pouze s jedním z rodičů, nacházející se v rodině s příjmem do 4 násobku životního minima) – hodnoceno body 0-10 (kdy nejvyšší počet bodů je udělen nejtíživější situaci, nedodání = 0 bodů).

  • Doložení studijních výsledků ze střední školy – hodnoceno body 0-10 (kdy nejvyšší počet bodů je udělen nejlepším studijním výsledkům, nedodání = 0 bodů).

  • Vyjádření/doporučení ze střední školy k přiznání stipendia žadateli (třídní učitel se vyjádří k žádosti žadatele o přiznání stipendia, zda doporučuje a z jakých důvodů (studijní výsledky, potenciál pro uplatnění v pracovním životě…) – hodnoceno body 0-10 (nedodání = 0 bodů).

  • Motivační dopis – v motivačním dopise žadatel o stipendium uvede proč právě on je vhodným kandidátem na přiznání tohoto stipendia, jeho vztah ke studovanému oboru, jeho výhled a cíl na posunutí v pracovním uplatnění – hodnoceno body 0-10 (nedodání = 0 bodů).

Jednatel školy doporučí/nedoporučí žádost o přiznání stipendia předsedovi České unie sportu, z.s., který rozhodne o přiznání stipendia a jeho individuálních podmínkách. Na přiznání stipendia není právní nárok, a to ani v případě, že žadatel splní všechny podmínky pro jeho přiznání a získá potřebné bodové ohodnocení. Rozhodnutí předsedy České unie sportu, z.s. o přiznání či nepřiznání stipendia je konečné.

Jak postupovat?

  • Žadatel o Sociální stipendium vyplní žádost o přiznání Sociálního stipendia.

  • K žádosti doloží potvrzení rozhodná pro přiznání stipendia a pro bodové hodnocení.

  • Tuto žádost posoudí jednatel školy, který následně doporučí/nedoporučí předsedovi České unie sportu, z.s. přiznat/nepřiznat  Sociální stipendium.

  • Předseda České unie sportu, z.s. rozhodne o přiznání/nepřiznání Sociálního stipendia s konečnou platností (na jeho přidělení není právní nárok – viz výše).

  • Student/žadatel bude vyrozuměn o přiznání Sociálního stipendia a o jeho výši, k tomuto vyrozumění student/žadatel obdrží i rozhodnutí o udělení sociálního stipendia a pokyny k jeho čerpání.

Termín pro odevzdání žádosti, včetně dalších náležitostí, o sociální stipendium je do 31. 10. na studijní oddělení VOŠ ČUS, s.r.o.

  • Stipendium je udělováno na letní období školního roku.

Žádost sociální stipendium