Sportovní stipendium – ČUS Sportuj, studuj s námi!

 

Komu je program Sportovní stipendium určen?

Program Sportovní stipendium je určen pro sportovce a aktivní členy registrované v národních sportovních svazech a SK/TJ sdružených v České unii sportu, z.s.

Co program Sportovní stipendium nabízí?

Sportovní stipendium nabízí dotaci na školné až do maximální výše 2.000,- Kč u denního i kombinovaného studia na jeden školní rok. Toto stipendium může jednotlivý student získat za celé studium až 3 x, tj. 1 x na jeden školní rok po řádnou dobu studia. Celková výše uděleného stipendia po řádnou dobu studia může tak činit maximálně 6.000,- Kč pro denní nebo kombinovanou formu studia.

Jak je možné do programu Sportovní stipendium vstoupit?

Student může být do programu zařazen v případě, že prokáže, že je aktivním sportovcem. Za aktivního  sportovce bude považována osoba, která:

 • je registrována jako člen/členka některého národního sportovního svazu sdruženého v České unii sportu, z.s. (platí nejen pro členy – sportovce, ale i pro členy registrované se statutem trenér, cvičitel, instruktor, funkcionář, rozhodčí, jiný člen),

 • nebo je registrována jako člen/členka Sportovního klubu či Tělovýchovné jednoty, který/která je sdružený/sdružená v České unii sportu, z.s. (platí nejen pro členy – sportovce, ale i pro členy registrované se statutem trenér, cvičitel, instruktor, funkcionář, rozhodčí, jiný člen),

 • nebo se jedná o osobu mladší 26-ti let, jejíž rodič splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v bodech 1),2).

Osoba splňující alespoň jednu ze shora uvedených  podmínek musí být ve shora uvedené organizaci:

 • registrovaná alespoň 6 měsíců před podáním žádosti,

 • dané organizaci řádně a včas hradí stanovené členské příspěvky (pokud daná organizace má příspěvky stanovené).

O zařazení do tohoto programu lze požádat:

–  Již při podání přihlášky ke studiu, přičemž žádost může být projednána na přijímacím pohovoru.

Kolik finančních prostředků je ze strany  České unie sportu, z.s. vyčleněno?

Na tento druh stipendia je z grantového programu ČUS Sportuj, studuj s námi! pro školní rok 2018/2019 vyčleněno 30.000,- Kč.

Přiznání SPORTOVNÍHO STIPENDIA je možné pouze do vyčerpání výše grantu s tím ovšem, že poskytovatel si současně vyhrazuje právo celkově vyčleněnou částku nevyčerpat. Počet studentů pro přiznání stipendia je tedy omezen.

Jakým způsobem je o přiznání stipendia rozhodováno?

Pravidla výběru studentů, kteří mohou stipendium získat jsou předem dána a stanovená kritéria jsou bodově ohodnocena. Bodové hodnocení jednotlivých žadatelů je podkladem pro doporučení jednatele VOŠ ČUS, s.r.o. k přiznání stipendia předsedovi České unie sportu, z.s. Jedná se o následující kriteria (nedoložení/neuspokojivé doložení = 0 bodů):

– Vyjádření/doporučení národního sportovního svazu sdruženého v České unii sportu, z.s. nebo Sportovního klubu či Tělovýchovné jednoty, který/která je sdružený/sdružená v České unii sportu, z.s.  o aktivním členství žadatele (od kdy a zda řádně hradí stanovené příspěvky)–  hodnoceno body 0-5 (nula bodů = nedodáno)

– Motivační dopis – v motivačním dopise žadatel o stipendium uvede, proč právě on je vhodným kandidátem na přiznání tohoto stipendia, jeho vztah ke studovanému oboru, jeho výhled a cíl na posunutí v pracovním uplatnění – hodnoceno body 1-15

 Jednatel školy doporučí / nedoporučí přiznání stipendia předsedovi České unie sportu, z.s., který o přiznání stipendia a jeho individuálních podmínkách rozhodne.  Na přiznání stipendia není právní nárok, a to ani v případě, že žadatel splní všechny podmínky pro jeho přiznání a získá potřebné bodové ohodnocení. Rozhodnutí předsedy České unie sportu, z.s. o přiznání či nepřiznání stipendia je konečné.

Ředitel školy si vyhrazuje právo na udělení výjimky ze shora uvedených pravidel vč. možnosti určení mimořádné výše příspěvku na sportovní stipendium (např. pro případy, že na stipendijní program bude k dispozici víc finančních prostředků, než je objem požadovaných stipendií).

Jak postupovat?

 • Žadatel o sportovní stipendium vyplní žádost o přiznání sportovního stipendia.

 • K žádosti doloží potvrzení od v ČUS sdruženého národního sportovního svazu nebo Sportovního klubu/Tělovýchovné jednoty, že je minimálně po dobu šesti měsíců před podáním žádosti členem a řádně a včas plní členské povinnosti, dále vyjádření/doporučení národního sportovního svazu sdruženého v České unii sportu, z.s. nebo Sportovního klubu či Tělovýchovné jednoty, který/která je sdružený/sdružená v České unii sportu, z.s. a motivační dopis

 • Tuto žádost posoudí jednatel školy, který následně doporučí/nedoporučí předsedovi České unie sportu, z.s. přiznat/nepřiznat  sportovní stipendium.

 • Předseda České unie sportu, z.s. rozhodne o přiznání/nepřiznání sportovního stipendia s konečnou platností (na jeho přidělení není právní nárok viz výše).

 • Student/žadatel bude vyrozuměn o přiznání sportovního stipendia a o jeho výši, k tomu vyrozumění student/žadatel dostane i rozhodnutí o přiznání sportovního stipendia a pokyny k jeho čerpání.

 • V případě opakované žádosti o toto stipendium musí student/žadatel doložit veškeré náležitosti stejně tak, jako při první žádosti.

Termín pro odevzdání žádosti, včetně dalších náležitostí, o sportovní stipendium je do 31. 10. na studijní oddělení VOŠ ČUS, s.r.o.

Seznam sdružených subjektů v České unii sportu ZDE

Žádost sportovní stipendium