Proč studovat u nás?

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přihláška ke studiu 2020

Management sportu – 64-31-N/09

Poskytujeme vzdělání v oboru Management sportu a v oboru Wellness specialista

Od školního roku 2018/2019 byla akreditována nová podoba programu Management sportu s platností do roku 2024.

Studium v obou oborech je tříleté, zakončené absolutoriem a je možno jej studovat v denní i kombinované formě. Studium obsahuje teoretickou i praktickou stránku. Teoretické znalosti se studenti učí aplikovat v povinné praxi, která je přidanou hodnotou studia na VOŠ. Výuka v obou oborech je doplněna o intenzivní výuku cizích jazyků, kdy si každý student může zvolit z anglického, německého a ruského jazyka.

VOŠ ČUS je členem České asociace univerzitního sportu, což opravňuje její studenty se zúčastňovat Akademických mistrovství nebo Univerziád.

V čem jsme jiní?

VOŠ ČUS si zakládá na osobním přístupu ke svým studentům. Jsme malá škola s menším počtem studentům, a to nám umožňuje osobní přístup ke každému našemu studentovi. Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře, kdy nám nejsou lhostejné názory i osobní problémy našich studentů, a ty se pak s nimi snažíme řešit. Snažíme se každého studenta provést studiem až k jeho zdárnému zakončení. U nás student není čárka v seznamu.

Profil absolventa VOŠ ČUS:

Absolvent VOŠ ČUS vzdělávacího programu Management sportu (64-31-N/09)je schopen samostatně řídit nebo být součástí pracovního týmu a managementu v Tělovýchovných jednotách, Sportovních klubech, komerčních sportovních zařízeních (fitness centra, sportovní haly a tělocvičny, plavecké stadiony apod.), v jednotkách systému českého sportovního prostředí jako například Krajské sportovní organizace, Okresní sportovní sdružení či národní sportovní svazy. Pro tuto pracovní činnost absolvent během studia na VOŠ ČUS získá vědomosti a dovednosti v zásadních studijních modulech, které jsou potřeba pro práci ve výše uvedených subjektech.

Absolvent umí:

– Řídit sportovní subjekt z hlediska finanční gramotnosti. Vytvářet finanční plány, hodnotit finanční výsledky subjektu, pracovat s náklady, zisky a ztrátami subjektu a vytvářet na základě nich plány a opatření. Zajišťovat potřebné, státem nařízené daňové povinnosti.

– Vytvářet corporate identity a v jejím duchu řídit a směrovat vývoj sportovního subjektu.

– Řídit subjekt v symbióze s corporate identity do vnitřního prostředí, komunikovat s vnitřním prostředím subjektu (zaměstnanci, členové) a zajišťovat personální chod subjektu.

– Komunikovat s vnějším prostředím subjektu – s akcionáři, sponzory, partnery, diáky a vytvářet PR subjektu.

– Organizovat a řídit sportovní akce konané subjektem z hlediska komunikace se státními institucemi (MŠMT, Policie ČR, Záchranná služba ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, územní celky samosprávy, s aktéry (závodníci), s diváky, se sponzory.

– Orientovat se v právní problematice spolků a sportovního prostředí.

– Aplikovat prostředky manažerské a sportovní psychologie.

– Komunikovat na úrovni B2 v anglickém jazyce i se zaměřením na odborná témata (sportovní a ekonomické názvosloví).

– Orientovat se v tělovýchovných a sportovních modulech se zaměřením na sportovní výkon (fyziologie zátěže, teorie sportovního tréninku).

– Má praktickou zkušenost se sportovními disciplínami (atletika, plavání, gymnastika, sportovní hry, fitness, outdoorové aktivity, lyžování turistika).

– Aplikovat své poznatky a zkušenosti z povinných odborných praxí, které absolvoval během studia.

Přidaná hodnota absolventa VOŠ:

Absolvent VOŠ ČUS během svého studia měl možnost proniknout do aktivního systému fungování českého sportovního prostředí. Jako student VOŠ ČUS, která má nejblíže do sportovního prostředí, díky úzké spolupráci s Českou unií sportu, která je největší zastřešující sportovní organizací v České republice mohly být během studia přímo reflektovány aktuální potřeby sportovního prostředí, a to i v obsahu výuky na aktuální legislativní, finanční a dotační změny pro sportovní prostředí v ČR. Absolvent během studia měl možnost se seznámit a proniknout do fungování činnosti sportovních organizací, sportovních center, tělovýchovných jednot, sportovních klubů, okresních a krajských organizací ČUS a vybraných sportovních svazů, které během exkurzí a praxí měl možnost navštívit. Vedle teoretické výuky je během studia vzděláván i prakticky a veškeré své teoretické znalosti se již během studia díky odborným praxím učí aplikovat přímo v provozu.

Uplatnění absolventa:

– Zapsané střešní spolky se sportovním zaměřením.

– Složky České unie sportu, z.s.- Krajské organizace, Okresní organizace, Sportovní kluby, Tělovýchovné jednoty, Národní sportovní svazy.

– Státní instituce se zaměřením na sport a neziskový sektor.

– Sportovní zařízení pod samosprávou měst a obcí- sportovní areály.

– Komerční subjekty zaměřené na sport- fitness centra, sportovní haly a hřiště, wellness zařízení, bazény a koupaliště.