Česká unie sportu, z.s.

Česká unie sportu s.r.o.

Majitel Vyšší odborné školy České unie sportu, s.r.o.
Její iniciativou škola vznikla a to na základě aktuálních potřeb vzdělávání sportovního prostředí. V jejím duchu se škola dále realizuje a zprostředkovává nabízené vzdělávání.

Co je ČUS?

Trocha faktografie:

Česká unie sportu, z.s. je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR.

Vznikla 27. dubna 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV. V ČUS jsou dobrovolně sdruženy sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení, jsou-li ustaveny jako spolky podle Občanského zákoníku, zákon č.89/2012 Sb.

Členy ČUS jsou dle jejích stanov národní sportovní svazy a sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se svými členy. Aktuální informace o počtu členů ČUS naleznete zde.

ČUS je organizace občansky otevřená, demokratická, nezávislá a nepolitická. Subjekty sdružené v ČUS si ponechávají samostatnost právního postavení, majetku a činnosti. ČUS je členem Českého olympijského výboru (ČOV, www.olympic.cz) a členem Evropského sdružení nevládních sportovních organizací (ENGSO, www.engso.eu).

Nejvyšším orgánem ČUS je valná hromada, tvořená zástupci národních sportovních svazů a zástupci SK/TJ, která se zpravidla schází 1x ročně. V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů ČUS a rozhodnutí valné hromady Výkonný výbor ČUS se sídlem Zátopkova 100/2, PO Box 40,160 17 Praha 6 – Břevnov, tel.:+420 233 017 333, +420 296 118 333, fax: +420 242 429 231, e-mail: info@cuscz.cz, internetová adresa:www.cuscz.cz . Základním dokumentem činnosti ČUS jsou stanovy.

Servisní činnost pro národní sportovní svazy je zajišťována v pražském sídle ČUS, služby pro krajské a okresní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty poskytují krajská a okresní servisní centra sportu, zřízená při 13 Krajských organizacích ČUS, při Pražské tělovýchovné unii a při 76 okresních sdruženích ČUS.

Podrobnou faktografii a statistiku své činnosti zveřejňuje každoročně ČUS v publikaci Ročenka ČUS.

Poslání ČUS

Hlavním posláním ČUS je vytvářet optimální podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje v jejích základních organizačních článcích, tj. ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech.

ČUS poskytuje služby svým základním organizačním článkům a dalším organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí České republiky.

ČUS respektuje principy olympismu a v rámci svého členství v Českém olympijském výboru reprezentuje zájmy svých členů.

ČUS pomáhá komplexně zabezpečovat financování sportovní činnosti svých základních organizačních článků na všech výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních.

ČUS ve svých základních organizačních článcích organizuje, podporuje a provozuje veškeré formy sportovních aktivit.

Aktuální úkoly

1. Aktivní a dynamické vedení ČUS ve prospěch českého sportu.

Vedení ČUS musí pracovat jako početně štíhlý, racionální, přehledně strukturovaný a vysoce profesionální tým. Prioritou jsou úsporná opatření, ukončení všech z minula nevýhodných smluv, inventura, zhodnocení a ukončení četných soudních sporů, zejména těch, kde hrozí ČUS velká ztráta jako neblahé dědictví ČSTV. ČUS zajistí a zlepší informovanost sportovních klubů, tělovýchovných jednot, národních svazů a sportovní veřejnosti o dění v ČUS. ČUS je transformována do moderní a funkční servisní organizace pro všechny sportovní subjekty a hájící zájmy svých členů.

2. Vyvodit odpovědnosti za ztrátu společnosti SAZKA, a.s., a ztrátu dalších historických majetků bývalého ČSTV.

ČUS bude aktivně vystupovat v žalobách, které již v této věci podala. Bude usilovat o nalezení dalších podkladů a informací k jednání osob (zejména bývalých vedení ČSTV), jež vedly ke krachu SAZKA, a.s., a tím ke ztrátě možností systémového financování českého sportu. Vedení ČUS bude analyzovat kroky, které v minulosti vedly ke ztrátě dalších majetků ve vlastnictví ČSTV.

3. Podílet se aktivně na restrukturalizaci českého sportovního prostředí a zajistit ČUS důstojné a odpovídající místo v tomto systému.

Integraci českého sportu na národní úrovni ČUS vnímá podobně jako proces v dalších vyspělých zemích Evropy, tj. proces v gesci národního olympijského výboru. Český olympijský výbor akceptuje jako „parlament českého sportu“, jako hlavního partnera sportu vůči státu.

4. Usilovat o systém trvalého a udržitelného financování sportovních organizací ČUS.

Zdrojem financování ČUS a sportovních svazů bude především stát. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v krajích a okresech budou čerpat zdroje hlavně z rozpočtu krajů a obcí. Dalším zdrojem je poskytování kvalitních služeb Servisních center sportu krajským a okresním strukturám sportovních svazů a dalším sportovním organizacím. ČUS bude aktivně prosazovat legislativní a rozpočtová opatření, která pomohou trvalému financování českého sportu a svých členů.

5. Konstituovat Servisní centra sportu jako základní strukturu ČUS.

ČUS zajistí prostřednictvím Servisních center sportu v krajích a dalších regionech poskytování ekonomického, organizačního servisu a ve spolupráci s LegislativnÍ radou VV ČUS také právní servis všem sportovním subjektům. Servisní centra se stanou partnery sportovních prostředí ve vztahu k samosprávě krajů, měst a obcí, jakož i k dalším regionálním strukturám.

6. Optimálně spravovat majetek ČUS.

ČUS využije zbývající majetek k vytváření co nejlepších podmínek pro sportování občanů, sportovně talentované mládeže i národní sportovní reprezentace. Strategicky významné majetky a majetkové účasti, které mohou přinášet ČUS dlouhodobý užitek (horská střediska v Harrachově, Špindlerově Mlýně, Peci p.Sněžkou, na Zadově, plavecký stadion v Praze Podolí, Sportovní centrum Nymburk) nebudou prodávány.

7. Usilovat o změnu sídla ČUS.

Současné sídlo ČUS na Strahově je neperspektivní, vinou nedobré správy v minulosti zanedbáno, ve velmi špatném, havarijním stavu. Vlastnické vztahy jsou komplikované a žádný funkční celek nemá jednoho vlastníka. Fungování sídla ČUS je řešeno provizorně formou výpůjček, nájmů a pronájmů. V součinnosti se zástupci hlavního města Prahy a FAČR bude ČUS hledat vhodné řešení pro směnu nemovitostí, či scelení majetků, a bude hledat nové důstojné sídlo.

8. Vybudovat Národní sportovní centrum Nymburk.

Prioritou ČUS je i zachování a tvorba základní moderní infrastruktury pro český sport. Sportovní centrum Nymburk v současnosti nevyhovuje technickým stavem, strukturou ani povahou jednotlivých funkčních celků požadavkům na moderní zařízení pro vrcholový sport. Ve spolupráci s kompetentními ministerstvy, Středočeským krajem, městem Nymburk a Českým olympijským výborem budou hledány cesty systémového financování revitalizace areálu a se zástupci sportovních svazů využitelnosti stávajících i nových kapacit.

9.  Spolupracovat se sportovním prostředím školského systému.

Ve spolupráci se školským systémem bude vytvářen účelný vědecko-metodický servis, včetně centra sportovní diagnostiky, sloužící nejen výuce nových odborníků, ale i sportovním svazům, jejich trenérům a Národnímu sportovnímu centru. Zájmem bude i účelné propojení aktivit sportovních svazů s celým systémem v oblasti základního, středního i vysokého školství.

10. Stabilizovat jednotu sportovních svazů.

Úlohu sportovních svazů vnímá ČUS jako hlavní sílu v integraci českého sportu. Základ síly svazů a jejich podpora z veřejných zdrojů bude vycházet ze státní koncepce podpory sportu.

Česká unie sportu jako střešní a servisní organizace českého sportu je respektovaným, transformovaným, hodnověrným a hlavně jednotným partnerem se zajištěným financováním. Naplnění těchto základních požadavků je podmiňující pro zachování kmenové a největší struktury fungování českého sportu – České unie sportu, a tím i pro pohybové a sportovní aktivity téměř půldruhého milionu lidí sportujících v České republice pod značkou ČUS.