ZAŠKRTNĚTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ - VŽDY JE POUZE JEDNA ODPOVĚĎ SPRÁVNĚ.
  Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem.
  Celkové hodnocení:
  PROSPĚL(A)    (35 – 50 bodů)
  NEPROSPĚL(A)  (0 – 34 bodů)


   ANATOMIE A DIAGNOSTIKA HYBNÉHO SYSTÉMU – Mgr. Blanka Čechová

  1. Páteř se skládá ze:

  a. 7 krčních, 10 hrudních, 5 křížových a 5 kostrčních obratlůb. 6 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, kosti křížové a 4-5 kostrčních obratlůc. Ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, kosti křížové vzniklé srůstem 5 obratlů a 3-5 kostrčních obratlů

  2. Kostra horní končetiny je s trupem spojená mezi:

  a. Kostí pažní a lopatkoub. Kostí klíční a kostí prsníc. Lopatkou a klíční kostíd. Kostí pažní a kostí vřetení

  3. Skolióza je:

  a. Srůst sousedních obratlůb. Předozadní prohnutí páteřec. Vybočení páteře doleva nebo dopravad. Chronická degenerativní onemocnění kloubní chrupavky

  4. Kostra pletence dolní končetiny (pánevní kost) se skládá z:

  a. Kosti kyčelní, sedací, stydkéb. Kosti pánevní, sedací a křížovéc. Kosti stehenní, holenní a lýtkovéd. Lopatky a kosti klíční

  5. Žebra jsou kloubně připojena k:

  a. Bederním obratlůmb. Posledním 2 krčním a hrudním obratlůmc. Lopatce a klíční kostid. Hrudním obratlům

  6. „Antagonisté“ jsou svaly:

  a. Svaly s opačnou funkcíb. Svaly se souhlasnou funkcíc. Svaly hybridníd. Svaly hladkého svalstva

   FYZIOLOGIE ČLOVĚKA A TĚLESNÝCH CVIČENÍ – MUDr. Ivan Platz

  7. Krevní destičky jsou:

  a. Bezjaderné krevní buňky sloužící k přenosu kyslíkub. Krevní buňky s imunitní funkcí neutrálníc. Neživé krevní elementy, které mají významnou roli v procesu srážení krved. Krevní buňky produkují inzulín, který reguluje hladinu krevního cukru

  8. Oxid uhličitý je krví přenášen:

  a. vazbou na hemoglobinb. Vázán na bílé krvinkyc. Prostřednictvím krevních destiček

  9. Vitální kapacita plic:

  a. Je objem vzduchu, který zůstane v plicích po maximálním výdechub. Je objem vzduchu, který může být vydechnut po maximálním vdechuc. Je objem plic

  10. Převodní systém srdce je:

  a. Resuscitační přístrojb. Krevní oběh mezi srdcem a plícemic. Soustava specializovaných svalových buněk v srdci, která je uzpůsobená k tvorbě srdečních vzruchů a jejich vedení po srdečních oddílech

  11. Jaká je hlavní funkce bránice?

  a. Hlavní nádechový svalb. Pomocní nádechový svalc. Hlavní výdechový sval

  12. Pořadí nástupu energetických systému je:

  a. ATP-CP, LA, O2b. LA, O2, ATP-CPc. O2, ATP-CP, LAd. ATP-CP, O2, LA

  13. Která svalová vlákna mají největší oxidativní kapacitu?

  a. FOG – Fast oxidative glykoticb. SO - Slow oxidativec. FG - Fast glykoticd. Nediferencovaná

  14. Jaká je obvyklá klidová dechová frekvence?

  a. 20 - 30 dech/min.b. 12 - 16 dech/min.c. 50 - 60 dech/mind. 5 - 10 dech/min.

   TRAUMATOLOGIE A ZÁSADY PRVNÍ POMOCI – PaedDr. Ladislav Pokorný

  15. Předtím, než zjišťujeme, zda postižený dýchá, provedeme:

  a. Kontrolu tepub. Záklon hlavyc. Stabilizovanou polohud. Vytažení jazyka

  16. Jaká je optimální hloubka kompresí při nepřímé srdeční masáži u dospělého?

  a. 3 – 4 cmb. Platí zásada „čím více, tím lépe“c. 5 – 6 cm nebo 1/3 hrudníkud. Tak hluboko, dokud nepraskají žebra

  17. Stlačování hrudníku při nepřímé srdeční masáži se provádí frekvencí:

  a. 60 stlačení/min.b. 150 stlačení/min.c. Intervalový limit není doporučend. 100 – 120 stlačení/min.

  18. Pokud si nejsme jisti, zda postižený v bezvědomí dýchá:

  a. Přiložíme k jeho ústům zrcátko, mobil nebo brýle a sledujeme, zda se mlžíb. Uložíme postiženého do stabilizační polohy a vyčkáme 5 minut.c. Postupujeme tak, jako kdyby postižený nedýchal, a zahájíme resuscitacid. Položíme postiženého na záda a zvedneme mu nohy, popř. i ruce

  19. Při žilním (venózním) krvácení je nejčastějším typem poskytnutí první pomoci a zároveň způsobem zastavení krvácení:

  a. Palpace poškozené cévy přímo v ráněb. Přiložení tlakového nebo případně vrstveného tlakového obvazuc. Přiložení krycího obvazud. Zaškrcení končetin směrem k srdci

   PEDAGOGIKA – Doc. PhDr. Jan Karger

  20. Pedagogika je především věda o:

  a. Schopnostech učiteleb. Vědomostech občanůc. Výchově a vzdělání

  21. Určete protikladné odlišnosti v tempu vývoje člověka:

  a. Vývojová pružnost – Vývojová flexibilitab. Vývojové zrychlení (akcelerace) – Vývojové zpoždění (retardace)c. Vývojová odolnost – Vývojová přiměřenost

  22. Věkové období 8 – 11 let se nazývá:

  a. Období pohybového neklidub. Zlatý věk motorikyc. Období pohybového luxusu

  23. Jaké jsou tři základní druhy učení:

  a. Verbální, motorické, sociálníb. Imitační, náhodné, zkušenostní.c. Problémové, zpětnovazební, následné.

  24. Jaký typ metody je nejčastěji používán ve sport. tréninku:

  a. Metoda celostní.b. Metoda od celku k části a k celku.c. Metoda individuální.

  25. Co patří mezi sociální role osobnosti učitele:

  a. Práce, kariéra, posláníb. Plánování, řízení, kontrolac. Motivátor, důvěrník, informátor, vychovatel

  26. Výsledkem motorického učení je:

  a. Pohybová dovednostb. Pohybová schopnostc. Jednoduchý pohyb

   PSYCHOLOGIE – PhDr. Jiří Šlédr

  27. Temperament je:

  a. Získaný během životab. Během života jedince výrazně měnitelnýc. vrozený

  28. Osobnost člověka v psychologickém slova smyslu se týká:

  a. Jeho popisu z hlediska schopností, temperamentu, charakteru a motivaceb. Pouze jedinců, kteří dosáhli ve svém oboru vynikajících výkonůc. Pouze jeho charakterových vlastností

  29. Psychické stavy člověka nemohou mít vliv na:

  a. Poznávací procesyb. Změnu temperamentu jedincec. Činnost člověka

  30. Koncentrace je:

  a. Vlastnost pozornostib. Vlastnost temperamentuc. Vlastnost představ

  31. Psychická odolnost ovlivňuje:

  a. pozornostb. temperamentc. vlohy

   TEORIE A DIDAKTIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU – Doc. PhDr. Vladimír Sűss, Ph.D.

  32. Obecný princip rozvoje rychlostních předpokladů je:

  a. Cvičit co nejrychleji s maximálním možným odporemb. Doba cvičení do 10-15 s., interval odpočinku 2-5 min., počet opakování 10-15, intenzita maximální, způsob odpočinku aktivní.c. Tři série běhu na 50 m, opakovat do odmítnutí.d. Běhat různě dlouhé úseky maximální možnou frekvencí.

  33. Pro zvýšení objemu svalové hmoty se používá cvičení:

  a. S velikostí odporu na úrovni 60-80% maxima a nemaximální rychlostí provádění.b. Posilování s maximální velikostí odporu.c. Cvičení se střední velikostí odporu co nejdelší dobu a maximálním počtem opakování.d. Cvičení maximální rychlostí a nejvyšší možným odporem.

  34. Charakteristiky velikosti zatížení jsou:

  a. Zvýšená tepová frekvence a vzestup krevního tlakub. Objem zatížení, rychlost provádění cvičení a nástup únavyc. Citová a temperamentová reakce sportovced. Intenzita cvičení, doba trvání cvičení, počet opakování cvičení, interval odpočinku mezi cvičeními, způsob odpočinku

  35. Kinestetickodiferenciační schopnost je:

  a. Schopnost rozlišovat rychlostní parametry pohybub. Schopnost odhadu vzdálenostic. Schopnost realizovat přesné a ekonomické pohyby na základě přesně rozlišené a rozpracované kinestetické informace (ze svalů, šlach, kloubních pouzder).d. Vnímání pocitů z vnitřního prostředí organismu.

  36. Standardní periodizace ročního tréninkového cyklu:

  a. Rozdělení plánu roční tréninkové přípravy po měsícíchb. Období přípravné, období předzávodní, období závodní (hlavní, soutěžní), období přechodnéc. Rozdělení plánu roční přípravy podle ročních období na období objemového tréninku, období speciálního tréninku, období vylaďování formy

  37. Trénink krátkodobé vytrvalosti představuje:

  a. Stimulace s využitím tratí 400-800 mb. Opakované rychlostní úseky v délce 200 m- maximální početc. Laktátově maximální zatížení s nestejnými intervaly odpočinku (pyramida)

  38. Jaké znáte fáze dlouhodobého procesu motorického učení:

  a. Fáze přípravná, fáze obecného učení, fáze specializovaného učeníb. Fáze učení v dětství, fáze učení v období dospívání, fáze učení v dospělostic. Fáze hrubé koordinace (generalizační), fáze jemné koordinace (diferenciační), fáze stabilizace (automatizační), fáze tvořivá (anticipace, tvořivá přestavba, transfer)

  39. Pro kontrolu trénovanosti se používají metody:

  a. Škálování a posuzováníb. Somatometrie a motometrie, fyziologie a biochemie, biomechaniky, psychologiec. Sociologické a metoda historická

  40. Motorické výkonové testy dělíme na:

  a. Testy rychlosti, vytrvalosti a sílyb. Základní pohybové výkonnosti, speciální (sportovní) výkonnosti, testy pohybových dovednostíc. Testy běhů, skoků a vrhů

  41. Organizátorská funkce trenéra spočívá v:

  a. Vytváření koncepce, plánování, evidenci a vyhodnocování, kontrole rozvoje trénovanostib. Zajištění dostatečného počtu tréninkových soutěžíc. Zabezpečení evidence soutěžních výsledků v centrálních databázích

   VÝŽIVA – Mgr. Aneta Hásková

  42. Jaký je doporučovaný trojpoměr jednotlivých živin (sacharidy, tuky, bílkoviny) v racionální výživě?

  a. 70% - 20% - 10%b. 35% - 35% - 30%c. 55% - 30% - 15%d. žádný doporučený trojpoměr neexistuje

  43. Jakou funkci má nerozpustná vláknina?

  a. zpomaluje transport zažívacím traktemb. zpomaluje vstřebávání glukózyc. působí jako tzv. prebiotikumd. zvyšuje objem stolice

  44. V jakých potravin nalezneme transnenasycené MK?

  a. bílé pečivo, alkoholické nápoje, ořechyb. čokolády, croissanty, polevyc. zelenina, houby, luštěninyd. bílá rýže, pivo, med

  45. Jaký je doporučený příjem bílkovin u sportovců?

  a. 0,8 – 1,0 g/kg tělesné hmotnostib. 1,0 – 1,2 g/kg tělesné hmotnostic. 1,5 – 2,0 g/kg tělesné hmotnostid. 2,0 – 3,0 g/kg tělesné hmotnosti

  46. Jaká je energetická hodnota 1 g sacharidů, tuků, bílkovin a alkoholu?

  a. sacharidy: 17 kJ, tuky: 38 kJ, bílkoviny: 17 kJ, alkohol: 29 kJb. sacharidy: 12 kJ, tuky: 50 kJ, bílkoviny: 17 kJ, alkohol: 51 kJc. sacharidy: 38 kJ, tuky: 17 kJ, bílkoviny: 38 kJ, alkohol: 31 kJd. sacharidy: 20 kJ, tuky: 40 kJ, bílkoviny: 20 kJ, alkohol: 61 kJ

  47. Vyberte zdroje omega-3 MK?

  a. rybí maso, slunečnicový olejb. rybí maso, řepkový olej, lněná semínkac. tučné ryby, olivový olejd. mléčné výrobky, vejce, sádlo

   DOPINGOVÁ PROBLEMATIKA – Mgr. Michal Polák

  48. Sportovci mohou být vyzváni k antidopingové kontrole:

  a. Trenérem v průběhu tréninkového procesub. Policií ČRc. Dopingovým komisařem pověřeným Antidopingovým výboremd. Jakýmkoliv jiným sportovcem

  49. Anabolické steroidy mohou zapříčinit u mužů:

  a. Zvýšenou agresivitu, kolísání nálad, plešatost, zvýšené riziko onemocnění jater a kardiovaskulárního systémub. Vyrovnané a klidné chování, zvýšený růst vlasů, zvýšení potencec. Dehydrataci a pocit slabostid. Atrofii svalstva a s tím spojenou ztrátu koordinace a rovnováhy

  50. Kdo zajišťuje analýzu odebraných vzorků?

  a. specializované laboratoře, akreditované Světovou antidopingovou agenturou (WADA)b. ADV ČRc. nejbližší nemocnice