Zápis ke studiu šr 2021/2022

1. ročník

Studenti prvního ročníku provádějí zápis osobně v termínu od 2. 8. 2021, nejpozději však do 31. 10. 2021. 

Dle školského zákona se student stává studentem VOŠ v den zápisu ke studiu, proto je datum zápisu rozhodný například pro potřeby hlášení na zdravotní pojišťovny (důležité pro studenty, kteří maturovali dříve než ve školním roce 2020/2021).

Student provádí zápis osobně na studijním oddělení VOŠ ČUS, kam s sebou přinese 1 fotografii pasového formátu. U zápisu mu bude vydán index studenta, který je každý student povinen s sebou nosit na veškerou výuku do školy a řádně si do něj nechat zapisovat uzavření jednotlivých modulů, pokud tak nečiní tak postupuje proti školnímu řádu. Dále bude student oficiálně uveden do studia na VOŠ ČUS- dostane přístupový čip do budovy, rozvrh, harmonogram školního roku, potvrzení o studiu  a další náležitosti. Administrativní poplatek za zápis ke studiu je zpoplatněn 300,- splatných bezhotovostním převodem na bankovní účet školy.

Výuka začíná: 13. 9. 2021

U zápisu nebo nejpozději do 10.9.2021 na email vos.study@cuscz.cz proveďte výběr Povinně volitelných / Volitelných modulů.

Anotace povinně volitelné:

Povinně volitelné kredity
ZO LO
Alternativní TVS 1 1
Alternativní TVS 2 1
Cizí jazyk NJ 1 1
Cizí jazyk NJ 2 1
Cizí jazyk RJ 1 1
Cizí jazyk RJ2 1


Alternativní TVS 2

Cílem modulu je seznámení studentů s netradičními sporty a sportovními aktivitami určených pro širokou veřejnost. Cílem je, aby si studenti dané sportovní aktivity vyzkoušeli a cíleně pak dokázali vyhodnotit, jaké zajímavé a netradiční sportovní aktivity lze využít například jako prostředky teambuldingových aktivit nebo jako doplňující sportovní aktivity u sportovců. Studenti se naučí vyhodnotit pozitiva a negativa daných sportů a určit pro koho jsou dané aktivity vhodné nebo nevhodné. Naučí se zhodnotit fyziologická rizika daných sportovních aktivit a určit zdravotní kontraindikace. Jednotlivé sportovní aktivity studenti jezdí vykonávat do specializovaných sportovních zařízení. Součástí modulu je i výuka bezpečnosti vykonávání netradičních sportovních aktivit.

Alternativní TVS 2

Cílem modulu je seznámení studentů s netradičními sporty a sportovními aktivitami určených pro širokou veřejnost. Cílem je, aby si studenti dané sportovní aktivity vyzkoušeli a cíleně pak dokázali vyhodnotit, jaké zajímavé a netradiční sportovní aktivity lze využít například jako prostředky teambuldingových aktivit nebo jako doplňující sportovní aktivity u sportovců. Studenti se naučí vyhodnotit pozitiva a negativa daných sportů a určit pro koho jsou dané aktivity vhodné nebo nevhodné. Naučí se zhodnotit fyziologická rizika daných sportovních aktivit a určit zdravotní kontraindikace. Jednotlivé sportovní aktivity studenti jezdí vykonávat do specializovaných sportovních zařízení. Součástí modulu je i výuka bezpečnosti vykonávání netradičních sportovních aktivit.

Cizí jazyk NJ 1

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

Cizí jazyk NJ 2

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

Cizí jazyk RJ 1

Cílem modulu je pochopení zvukové podoby jazyka, poslech ruského jazyka a jeho srovnání s jazykem českým, azbuka (seznámení s písmeny, zvládnutí psané i tištěné formy). Cílem výuky je položení základů ruského jazyka, aby student dokázal přečíst abecedu v azbuce, dokázal psát abecedu v azbuce, porozuměl jednoduchým textům.

Cizí jazyk RJ 2

Cílem modulu je pochopení zvukové podoby jazyka, poslech ruského jazyka a jeho srovnání s jazykem českým, azbuka (seznámení s písmeny, zvládnutí psané i tištěné formy). Prohloubit znalosti z modulu Cizí jazyk RJ 2. Cílem výuky je naučit studenta prorozumění odborného textu, užití ruského jazyka v komunikaci běžného života a to mluveným slovem i písmem. Dalším cílem je rozvíjení komunikativní dovednosti pro účely osobního i pracovního života. Nedílnou součástí je rozvíjení slovní zásoby.

Anotace volitelné:

Volitelné kredity
ZO LO
Úvod do studia politologie 1 2
Úvod do studia politologie 2 2

Úvod do politologie 1

Modul je koncipován jako rozšířený úvod do problematiky studia politické vědy. Vedle toho seznamuje studenty i s politickými systémy modelových zemí a politickým systémem České republiky. Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, se kterými se v politologii pracuje, poskytnout jim schopnost orientovat se v nich a aplikovat získané poznatky. Obsahem modulu je především uvedení studentů do problematiky suverenity, státu, národa, moci, ideologie apod. Dále obeznámení s problematikou politického procesu, politických stran atd.

Úvod do politologie 2

Modul je koncipován jako rozšířený úvod do problematiky studia politické vědy a je přímým tématickým pokračování modulu Úvod do politologie 1. Vedle toho seznamuje studenty i s politickými systémy modelových zemí a politickým systémem České republiky. Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, se kterými se v politologii pracuje, poskytnout jim schopnost orientovat se v nich a aplikovat získané poznatky. Obsahem modulu je především uvedení studentů do problematiky suverenity, státu, národa, moci, ideologie apod. Dále obeznámení s problematikou politického procesu, politických stran atd.


* Informace k zápisu do 2. a 3. ročníku jsou uveřejněny na intranetu školy.