Zápis ke studiu šr 2019/2020

1. ročník

Studenti prvního ročníku provádějí zápis osobně v termínu od 5. 8. 2019, nejpozději však do 31. 10. 2019. 

Dle školského zákona se student stává student VOŠ v den zápisu ke studiu, proto je datum zápisu rozhodný například pro potřeby hlášení na zdravotní pojišťovny (důležité pro studenty, kteří maturovali dříve než ve školním roce 2018/2019).

Student provádí zápis osobně na studijním oddělení VOŠ ČUS, kam s sebou přinese 1 fotografii pasového formátu. U zápisu mu bude vydán index studenta, který je každý student povinen s sebou nosit na veškerou výuku do školy a řádně si do něj nechat zapisovat uzavření jednotlivých modulů, pokud tak nečiní tak postupuje proti školnímu řádu. Dále bude student oficiálně uveden do studia na VOŠ ČUS- dostane přístupový čip do budovy, rozvrh, harmonogram školního roku, potvrzení o studiu  a další náležitosti.

Výuka začíná 9. 9. 2019

U zápisu nebo nejpozději do 4.9.2019 na email vos.study@cuscz.cz proveďte výběr Povinně volitelných / Volitelných modulů.

Povinně volitelné
Alternativní TVS 1 1 Z 3 BRT-T
Alternativní TVS 2 1 Z 3 BRT-T
Cizí jazyk NJ 1 1 Z 2 MAL-K
Cizí jazyk NJ 2 1 Z 2 MAL-K
Cizí jazyk RJ 1 1 Z 2 PAZ-L
Cizí jazyk RJ2 1 Z 2 PAZ-L
Volitelné
Úvod do studia politologie 1 2 Z 2 JER-M
Úvod do studia politologie 2 2 Z 2 JER-M

Anotace povinně volitelné:

Alternativní TVS 1

Cílem modulu je seznámení studentů s netradičními sporty a sportovními aktivitami určených pro širokou veřejnost. Cílem je, aby si studenti dané sportovní aktivity vyzkoušeli a cíleně pak dokázali vyhodnotit, jaké zajímavé a netradiční sportovní aktivity lze využít například jako prostředky teambuldingových aktivit nebo jako doplňující sportovní aktivity u sportovců. Studenti se naučí vyhodnotit pozitiva a negativa daných sportů a určit pro koho jsou dané aktivity vhodné nebo nevhodné. Naučí se zhodnotit fyziologická rizika daných sportovních aktivit a určit zdravotní kontraindikace. Jednotlivé sportovní aktivity studenti jezdí vykonávat do specializovaných sportovních zařízení. Součástí modulu je i výuka bezpečnosti vykonávání netradičních sportovních aktivit.

Alternativní TVS 2

Cílem modulu je seznámení studentů s netradičními sporty a sportovními aktivitami určených pro širokou veřejnost. Cílem je, aby si studenti dané sportovní aktivity vyzkoušeli a cíleně pak dokázali vyhodnotit, jaké zajímavé a netradiční sportovní aktivity lze využít například jako prostředky teambuldingových aktivit nebo jako doplňující sportovní aktivity u sportovců. Studenti se naučí vyhodnotit pozitiva a negativa daných sportů a určit pro koho jsou dané aktivity vhodné nebo nevhodné. Naučí se zhodnotit fyziologická rizika daných sportovních aktivit a určit zdravotní kontraindikace. Jednotlivé sportovní aktivity studenti jezdí vykonávat do specializovaných sportovních zařízení. Součástí modulu je i výuka bezpečnosti vykonávání netradičních sportovních aktivit.

Cizí jazyk NJ 1

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

Cizí jazyk NJ 2

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

Cizí jazyk RJ 1

Cílem modulu je pochopení zvukové podoby jazyka, poslech ruského jazyka a jeho srovnání s jazykem českým, azbuka (seznámení s písmeny, zvládnutí psané i tištěné formy). Cílem výuky je položení základů ruského jazyka, aby student dokázal přečíst abecedu v azbuce, dokázal psát abecedu v azbuce, porozuměl jednoduchým textům.

Cizí jazyk RJ 2

Cílem modulu je pochopení zvukové podoby jazyka, poslech ruského jazyka a jeho srovnání s jazykem českým, azbuka (seznámení s písmeny, zvládnutí psané i tištěné formy). Prohloubit znalosti z modulu Cizí jazyk RJ 2. Cílem výuky je naučit studenta proozumění odborného textu, užití ruského jazyka v komunikaci běžného života a to mluveným slovem i písmem. Dalším cílem je rozvíjení komunikativní dovednosti pro účely osobního i pracovního života. Nedílnou součástí je rozvíjení slovní zásoby.

Anotace volitelné:

Úvod do politologie 1

Modul je koncipován jako rozšířený úvod do problematiky studia politické vědy. Vedle toho seznamuje studenty i s politickými systémy modelových zemí a politickým systémem České republiky. Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, se kterými se v politologii pracuje, poskytnout jim schopnost orientovat se v nich a aplikovat získané poznatky. Obsahem modulu je především uvedení studentů do problematiky suverenity, státu, národa, moci, ideologie apod. Dále obeznámení s problematikou politického procesu, politických stran atd.

Úvod do politologie 2

Modul je koncipován jako rozšířený úvod do problematiky studia politické vědy a je přímým tématickým pokračování modulu Úvod do politologie 1. Vedle toho seznamuje studenty i s politickými systémy modelových zemí a politickým systémem České republiky. Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, se kterými se v politologii pracuje, poskytnout jim schopnost orientovat se v nich a aplikovat získané poznatky. Obsahem modulu je především uvedení studentů do problematiky suverenity, státu, národa, moci, ideologie apod. Dále obeznámení s problematikou politického procesu, politických stran atd.

2. a 3. ročník

Studenti druhého a třetího ročníku provádějí zápis v termínu od 5. 8. 2019, nejpozději však do 31. 8. 2019. Nejpozději dne 2. 9. 2019 musí být studentovi proveden zápis do indexu o postoupení do vyššího ročníku nebo opakování daného ročníku.

Student provádí zápis osobně na studijním oddělení VOŠ ČUS nebo emailem na vos.study@cuscz.cz. Pokud má student zájem o změnu náležitostí platby školného, především pak změna typu platby (měsíční, pololetní, roční) informuje Mgr. Veroniku Szabó s dostatečným předstihem, aby mu byl vystaven dodatek ke smlouvě o studiu v akreditované vzdělávacím programu dle jeho potřeb. U zápisu je důležitý především zápis do indexu studenta o postupu do vyššího ročníku s razítkem v zadní části indexu.

U zápisu nebo nejpozději do 20.9.2019 na email vos.study@cuscz.cz proveďte výběr Povinně volitelných / Volitelných modulů.

2. ročník

Povinně volitelné
Alternativní TVS 3 1 Z 15 BRT-T
Cizí jazyk NJ 3 1 Z 10 PÁZ-L
Cizí jazyk NJ 4 1 Z 10 PÁZ-L
Cizí jazyk RJ 3 1 Z 10 DEL-J
Cizí jazyk RJ 4 1 Z 10 DEL-J
Výživa 1 2 Z 10 COU-K
Výživa2 3 KZ 10 COU-K

Anotace povinně volitelné:

Alternativní TVS 3

Cílem modulu je seznámení studentů s netradičními sporty a sportovními aktivitami určených pro širokou veřejnost. Cílem je, aby si studenti dané sportovní aktivity vyzkoušeli a cíleně pak dokázali vyhodnotit, jaké zajímavé a netradiční sportovní aktivity lze využít například jako prostředky teambuldingových aktivit nebo jako doplňující sportovní aktivity u sportovců. Studenti se naučí vyhodnotit pozitiva a negativa daných sportů a určit pro koho jsou dané aktivity vhodné nebo nevhodné. Naučí se zhodnotit fyziologická rizika daných sportovních aktivit a určit zdravotní kontraindikace. Jednotlivé sportovní aktivity studenti jezdí vykonávat do specializovaných sportovních zařízení. Součástí modulu je i výuka bezpečnosti vykonávání netradičních sportovních aktivit.

Cizí jazyk NJ 3

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

Cizí jazyk NJ 4

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

Cizí jazyk RJ 3

Cílem modulu je aktivní používání azbuky, časování sloves, skloňování podstatných jmen, znalost číslovek 1-1000, zvládnutí základních dialogů (doprava, bydlení, škola atd.), znalost základní reálií.

Student:

 • Se dorozumí v běžném denním životě.

 • Dovede vést rozhovor v ruském jazyce a pochopit jeho obsah a odpovědět na dotazy.

 • Umí číst a porozumět běžnému i odbornému textu, dotazníkům, oznámení, pozvánkám a komentářům.

 • Dovede komunikovat v úředním styku.

 • Dovede sepsat oficiální i soukromý dopis.

 • Umí sestavit svůj životopis a představit sebe, své vzdělání i zaměstnání.

Zná reálie z rusky mluvících zemí.

Výživa 1

Cílem modulu je znalost oblasti racionální a sportovní výživy a využití poznatků v praxi

Student:

 • zná jednotlivé složky stravy a jejich dělení

 • umí poznatky aplikovat ve stravování

 • umí sestavit jídelníček na míru s ohledem na bazální metabolismus a pohybovou aktivnost jedince

 • orientuje se v doplňcích stravy pro snížení tělesné hmotnosti

chápe principy alternativních způsobů výživy

Výživa 2

Cílem modulu je znalost oblasti racionální a sportovní výživy a využití poznatků v praxi

Student:

 • umí sestavit jídelníček na míru pro konkrétního sportovce k udržení zdraví a zvýšení výkonu

 • orientuje se v základních doplňcích stravy pro sportovní výkon, umí správně zvolit vhodné doplňky a zařadit je do jídelníčku

orientuje se v dopingové problematice

 

Volitelné
Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 1 2 Z 5 KOR-M
Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 2 2 Z 5 KOR-M
Informační technologie 1 2 Z 10 TOB-J
Informační technologie 2 2 Z 10 TOB-J
Kvantitativní metody 2 Z 10 BOU-J

Anotace volitelné:

Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 1

Cílem modulu je zdokonalovat a rozšiřovat komunikativní dovednosti v anglickém jazyce. Důraz je kladen na prohlubování praktických znalostí angličtiny, především v oblasti slovní zásoby, aby byl student schopen domluvit se s rodilými mluvčími v běžných situacích.  

Cizí jazyk konverzace volitelná 2

Cílem modulu je zdokonalovat a rozšiřovat komunikativní dovednosti v anglickém jazyce. Důraz je kladen na prohlubování praktických znalostí angličtiny, především v oblasti slovní zásoby a frazeologie v oblasti sportu, aby byl student schopen domluvit se s rodilými mluvčími nejen v běžných situacích, ale i na odborné středně pokročilé úrovni.   

Informační technologie 1

Cílem modulu je osvojení základních znalostí manažera v dané oblasti (typografie, archivace, základy práce s grafikou, bezpečnost, atd.), pokročilých možností MS Word 2016, MS PowerPoint a základů práce s MS Excel 2016.

Informační technologie 2

Cílem modulu je osvojení pokročilých možností práce s MS Excel 2016 a základů tvorby webových stránek.

Kvantitativní metody

Cílem je získat základní vědomosti a praktické znalosti v oblasti kvantitativních (matematických a statistických) metod, systému výpočtů v návaznosti na praktický sběr dat, které jsou potřebné pro řádné zpracování dat a stanovení trendů a průkaznosti zjištěných rozdílů při porovnávání dat v čase.

Výsledkem modulu je získání praktického přehledu o jednotlivých metodách a potřebných metodikách práce a praktických výpočetních návycích pro správné praktické používání probíraných metod. Metody jsou využitelné pro podrobné vyhodnocení dat jak ve sportovní činnosti tak i v ekonomické a manažerské praxi.

3.ročník

Povinně volitelné
Cizí jazyk II. NJ 2 2 Z Z 8 8
Cvičení dějiny sportu 2 Z 8 SZA-V
Cvičení z účetnictví 2 Z 8 LAN-M
Finance a sport 2 Z 16 ČIN-J
Kvantitativní metody 2 Z 8 BOU-J
Public relations 2 Z 8 KRA-L
Základy sportovního tréninku 2 Z 8 SÜSS-V
Zdravotní tělesná výchova 2 Z 8 SÜSS-T

 

Anotace povinně volitelné:

Cizí jazyk II. NJ

Ve výuce německého jazyka student naváže na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole v rámci 3. úrovně vzdělávání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. K dosažení vzdělávacích cílů jsou využívány formy cvičení, samostatného studia a samostatné práce s autentickými texty. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života. Výuka bude rozvíjet slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

– se dorozumí v běžném osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu;

– umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympozií;

– zná odbornou terminologii a dokáže ji používat;

– dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis;

– umí napsat strukturovaný životopis;

– umí představit sebe a svůj obor vzdělání;

– umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky;

– dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti;

– zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

Cvičení dějiny sportu

Cílem modulu je aktualizovat změny v organizaci sportu a TVS v závislosti na politické situaci, poutavou formou prohloubit znalosti historie a života významných osobností tělesné kultury v ČR,  prohloubit znalosti studentů v oblastech jejich zájmu o historii  individuálních sportů, zopakovat znalosti potřebné pro absolutorium.

Student se zorientuje v současné situaci ve sportu a jeho organizaci, prohloubí znalosti v historii  vybraných sportů.

Cvičení z účetnictví

Teoretické znalosti, které student získá v modulu účetnictví se prohloubí řešením komplexních účetních příkladů s různou výší obtížnosti a s maximální mírou využití výpočetní techniky. Studenti se seznámí s min. jedním účetním programem využívajícím IT /ABRA, Pohoda../.

Modul úzce navazuje na moduly Účetnictví, Informační technologie, Statistika.

Osvojení si praktického pohledu na účetnictví a využití teoretických poznatků.

Student se naučí ovládat některý z účetních programů určených pro počítačové vedení účetnictví, využívaný v účetnictví neziskových organizací /ABRA GOLD/.

Finance a sport

Cílem modulu je poskytnout studentům ucelený pohled na problematiku financování sportu, poskytnout informace o významu sportu jako ekonomického fenoménu a objasnit současnou situaci v získávání finančních prostředků na činnost SK a TJ.

Orientace studentů v oblasti získávání financí na rozvoj sportu a TV. Pochopení významu sportu jako ekonomického fenoménu dnešní doby.

Kvantitativní metody:

Cílem je získat základní vědomosti a praktické znalosti v oblasti kvantitativních (matematických a statistických) metod, systému výpočtů, sběru dat, které jsou potřebné pro ekonomickou a účetní praxi.

Výsledkem modulu je získání praktického přehledu o jednotlivých metodách, jako např. o výpočtu úroku, rentability,  návratnosti vložených prostředků apod., které jsou využitelné v manažerské praxi.

Public relations

Seznámit studenty s důležitostí a zásadami komunikace s veřejností, médii a novináři a dalšími veřejnými subjekty. Naučit studenty prezentovat svou osobu, eventuálně organizaci, sportovní klub apod. na veřejnosti.

Modul navazuje na výuku modulů Marketing, Komunikace a Informační technologie.

Studenti si během studia osvojí teoretické znalosti s důrazem na praktické využití metod pro práci s veřejností a prezentaci své organizace. V rámci studijní praxe zjistí současnou situaci v prezentaci „své“ společnosti a zamyslí se nad dlouhodobou strategií v oblasti PR. Naučí se zásadám prezentace na příkladu vlastních webových stránek, vytvořených v modulu IT.

Základy sportovního tréninku:

Cílem je seznámit studenty s problematikou sportovního tréninku, pochopení problematiky a zákonitostí sportovního tréninku v jeho souvislostech, proč dochází ke zvyšování výkonnosti. Teoretický základ sportovní přípravy, metody, struktury výkonu, řízení tréninkového procesu a jeho stavby (kondiční, technická, taktická a psychologická příprava).

Studenti se orientují v problematice sportovního tréninku a jsou schopni zapojení do tréninkového procesu na úrovni sportovních oddílů, tělovýchovných jednot

V rámci modulu vykonají i odborné stáže v praktickém tréninkovém procesu dle vybraných sportovních disciplín.

Vyústěním modulu bude zpracování ukázkové tréninkové jednotky a naplánování ročního tréninkové cyklu ve vybraném sportovním odvětví.

Zdravotní tělesná výchova

Úkolem modulu je poskytnout soubor teoretických poznatků, které osvětlují základní příčiny dočasných nebo trvalých odchylek tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu a praktických dovedností, které pomohou zamezit, odstranit či alespoň zmírnit působení vlivů zhoršujících zdravotní stav tak, aby se i oslabený organismus stal spolehlivou základnou pro harmonický tělesný i duševní rozvoj. V praktické části je důraz kladen na osvojení správné volby tělovýchovných prostředků, tj. vyrovnávajících a rozvíjejících cvičení při různých typech oslabení, a to se zřetelem na hledisko biologické, psychologické i společenské.

Cílem výuky je poskytnout a seznámit studenty s problematikou zdravotní tělesné výchovy jako specifické formy tělesné výchovy pro zdravotně oslabené jedince. Studenti se seznámí se souborem teoretických poznatků a praktických dovedností, které mohou racionálním způsobem odstranit, zamezit či alespoň zmírnit působení vlivů zhoršujících zdravotní stav a umožnily zmírnit zdravotní oslabení a posílit organismus.

Volitelné
Alternativní TVS 2 2 Z Z 8 6 BRT-T

Anotace volitelné:

Alternativní TVS:

Cílem modulu je seznámení s netradičními sporty – jedná se o zájmovou nadstavbu TVS aktivit.

Student se seznámí s netradičními sporty jak po teoretické, tak po praktické stránce. Dokáže poznat negativa a pozitiva konkrétní netradiční aktivity a dokáže využívat vybraných aktivit pro managerské teamové akce.

 

* Všichni studenti musejí získat za dobu studia minimálně 10 kreditů z volitelných a povinně volitelných předmětů. Bez této náležitosti nemohou být připuštění k absolutoriu. Prosím myslete na to při výběru povinně volitelných a volitelných modulů. Lepší je si vzít více než méně.

** V případě nejasností se obraťte na studijní oddělení (vos.study@cuscz.cz, 233 017 315) nebo na zástupkyni ředitele (szabo@cuscz.cz, 734 358 231), rády Vám Vaše dotazy zodpovíme a poradíme.