Zápis ke studiu šr 2023/2024

1. ročník

Studenti prvního ročníku provádějí zápis osobně v termínu od 1. 6. 2023, nejpozději však do 31. 10. 2023. 

Dle školského zákona se student stává studentem VOŠ v den zápisu ke studiu, proto je datum zápisu rozhodný například pro potřeby hlášení na zdravotní pojišťovny (důležité pro studenty, kteří maturovali dříve než ve školním roce 2022/2023).

Student provádí zápis osobně na studijním oddělení VOŠ ČUS, kam s sebou přinese 1 fotografii pasového formátu. U zápisu mu bude vydán index studenta, který je každý student povinen s sebou nosit na veškerou výuku do školy a řádně si do něj nechat zapisovat uzavření jednotlivých modulů, pokud tak nečiní tak postupuje proti školnímu řádu. Dále bude student oficiálně uveden do studia na VOŠ ČUS- dostane přístupový čip do budovy, rozvrh, harmonogram školního roku, potvrzení o studiu  a další náležitosti. Administrativní poplatek za zápis ke studiu je zpoplatněn 300,- splatných bezhotovostním převodem na bankovní účet školy.

Výuka začíná 11. 9. 2023

U zápisu nebo nejpozději do 31.8.2023 na email vos.study@cuscz.cz proveďte výběr Povinně volitelných / Volitelných modulů.

Anotace povinně volitelné:

Povinně volitelné kredity Ukončení hod/týd
ZO LO ZO LO ZO LO
Alternativní TVS 1 1 Z 3
Alternativní TVS 2 1 Z 3
Cizí jazyk NJ 1 1 Z 2
Cizí jazyk NJ 2 1 Z 2
Cizí jazyk RJ 1 1 Z 2
Cizí jazyk RJ2 1 Z 2

Alternativní TVS 1:

Cílem modulu je seznámení studentů s netradičními sporty a sportovními aktivitami určených pro širokou veřejnost. Cílem je, aby si studenti dané sportovní aktivity vyzkoušeli a cíleně pak dokázali vyhodnotit, jaké zajímavé a netradiční sportovní aktivity lze využít například jako prostředky teambuldingových aktivit nebo jako doplňující sportovní aktivity u sportovců. Studenti se naučí vyhodnotit pozitiva a negativa daných sportů a určit pro koho jsou dané aktivity vhodné nebo nevhodné. Naučí se zhodnotit fyziologická rizika daných sportovních aktivit a určit zdravotní kontraindikace. Jednotlivé sportovní aktivity studenti jezdí vykonávat do specializovaných sportovních zařízení. Součástí modulu je i výuka bezpečnosti vykonávání netradičních sportovních aktivit.

Alternativní TVS 2

Cílem modulu je seznámení studentů s netradičními sporty a sportovními aktivitami určených pro širokou veřejnost. Cílem je, aby si studenti dané sportovní aktivity vyzkoušeli a cíleně pak dokázali vyhodnotit, jaké zajímavé a netradiční sportovní aktivity lze využít například jako prostředky teambuldingových aktivit nebo jako doplňující sportovní aktivity u sportovců. Studenti se naučí vyhodnotit pozitiva a negativa daných sportů a určit pro koho jsou dané aktivity vhodné nebo nevhodné. Naučí se zhodnotit fyziologická rizika daných sportovních aktivit a určit zdravotní kontraindikace. Jednotlivé sportovní aktivity studenti jezdí vykonávat do specializovaných sportovních zařízení. Součástí modulu je i výuka bezpečnosti vykonávání netradičních sportovních aktivit.

Cizí jazyk NJ 1

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

Cizí jazyk NJ 2

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

Cizí jazyk RJ 1

Cílem modulu je pochopení zvukové podoby jazyka, poslech ruského jazyka a jeho srovnání s jazykem českým, azbuka (seznámení s písmeny, zvládnutí psané i tištěné formy). Cílem výuky je položení základů ruského jazyka, aby student dokázal přečíst abecedu v azbuce, dokázal psát abecedu v azbuce, porozuměl jednoduchým textům.

Cizí jazyk RJ 2

Cílem modulu je pochopení zvukové podoby jazyka, poslech ruského jazyka a jeho srovnání s jazykem českým, azbuka (seznámení s písmeny, zvládnutí psané i tištěné formy). Prohloubit znalosti z modulu Cizí jazyk RJ 2. Cílem výuky je naučit studenta porozumění odborného textu, užití ruského jazyka v komunikaci běžného života a to mluveným slovem i písmem. Dalším cílem je rozvíjení komunikativní dovednosti pro účely osobního i pracovního života. Nedílnou součástí je rozvíjení slovní zásoby.

Anotace volitelné:

Volitelné kredity Ukončení hod/týd
ZO LO ZO LO ZO LO
Úvod do studia politologie 1 2 Z 2
Úvod do studia politologie 2 2 Z 2

Úvod do politologie 1

Modul je koncipován jako rozšířený úvod do problematiky studia politické vědy. Vedle toho seznamuje studenty i s politickými systémy modelových zemí a politickým systémem České republiky. Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, se kterými se v politologii pracuje, poskytnout jim schopnost orientovat se v nich a aplikovat získané poznatky. Obsahem modulu je především uvedení studentů do problematiky suverenity, státu, národa, moci, ideologie apod. Dále obeznámení s problematikou politického procesu, politických stran atd.

Úvod do politologie 2

Modul je koncipován jako rozšířený úvod do problematiky studia politické vědy a je přímým tématickým pokračování modulu Úvod do politologie 1. Vedle toho seznamuje studenty i s politickými systémy modelových zemí a politickým systémem České republiky. Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, se kterými se v politologii pracuje, poskytnout jim schopnost orientovat se v nich a aplikovat získané poznatky. Obsahem modulu je především uvedení studentů do problematiky suverenity, státu, národa, moci, ideologie apod. Dále obeznámení s problematikou politického procesu, politických stran atd.

2. a 3. ročník

Studenti druhého a třetího ročníku provádějí zápis v termínu od 17. 6. 2023, nejpozději však do 31. 8. 2023. Nejpozději dne 1. 9. 2023 musí být studentovi proveden zápis do indexu o postoupení do vyššího ročníku nebo opakování daného ročníku.

Student provádí zápis osobně na studijním oddělení VOŠ ČUS nebo emailem na vos.study@cuscz.cz. Pokud má student zájem o změnu náležitostí platby školného, především pak změna typu platby (měsíční, pololetní, roční) informuje Mgr. Veroniku Szabó s dostatečným předstihem, aby mu byl vystaven dodatek ke smlouvě o studiu v akreditované vzdělávacím programu dle jeho potřeb. U zápisu je důležitý především zápis do indexu studenta o postupu do vyššího ročníku s razítkem v zadní části indexu.

U zápisu nebo nejpozději do 31.8.2022 na email vos.study@cuscz.cz proveďte výběr Povinně volitelných / Volitelných modulů.

2. ročník

Anotace povinně volitelné:

Povinně volitelné kredity Ukončení hod/týd
ZO LO ZO LO ZO LO
Alternativní TVS 3 1 Z 3
Cizí jazyk NJ 3 1 Z 2
Cizí jazyk NJ 4 1 Z 2
Cizí jazyk RJ 3 1 Z 2
Cizí jazyk RJ 4 1 Z 2
Výživa 1 2 Z 2
Výživa2 3 KZ 2

Alternativní TVS 3

Cílem modulu je seznámení studentů s netradičními sporty a sportovními aktivitami určených pro širokou veřejnost. Cílem je, aby si studenti dané sportovní aktivity vyzkoušeli a cíleně pak dokázali vyhodnotit, jaké zajímavé a netradiční sportovní aktivity lze využít například jako prostředky teambuldingových aktivit nebo jako doplňující sportovní aktivity u sportovců. Studenti se naučí vyhodnotit pozitiva a negativa daných sportů a určit pro koho jsou dané aktivity vhodné nebo nevhodné. Naučí se zhodnotit fyziologická rizika daných sportovních aktivit a určit zdravotní kontraindikace. Jednotlivé sportovní aktivity studenti jezdí vykonávat do specializovaných sportovních zařízení. Součástí modulu je i výuka bezpečnosti vykonávání netradičních sportovních aktivit.

Cizí jazyk NJ 3

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

Cizí jazyk NJ 4

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

Cizí jazyk RJ 3

Cílem modulu je aktivní používání azbuky, časování sloves, skloňování podstatných jmen, znalost číslovek 1-1000, zvládnutí základních dialogů (doprava, bydlení, škola atd.), znalost základní reálií.

Student:

 • Se dorozumí v běžném denním životě.

 • Dovede vést rozhovor v ruském jazyce a pochopit jeho obsah a odpovědět na dotazy.

 • Umí číst a porozumět běžnému i odbornému textu, dotazníkům, oznámení, pozvánkám a komentářům.

 • Dovede komunikovat v úředním styku.

 • Dovede sepsat oficiální i soukromý dopis.

 • Umí sestavit svůj životopis a představit sebe, své vzdělání i zaměstnání.

Zná reálie z rusky mluvících zemí.

Výživa 1

Cílem modulu je znalost oblasti racionální a sportovní výživy a využití poznatků v praxi

Student:

 • zná jednotlivé složky stravy a jejich dělení

 • umí poznatky aplikovat ve stravování

 • umí sestavit jídelníček na míru s ohledem na bazální metabolismus a pohybovou aktivnost jedince

 • orientuje se v doplňcích stravy pro snížení tělesné hmotnosti

chápe principy alternativních způsobů výživy

Výživa 2

Cílem modulu je znalost oblasti racionální a sportovní výživy a využití poznatků v praxi

Student:

 • umí sestavit jídelníček na míru pro konkrétního sportovce k udržení zdraví a zvýšení výkonu

 • orientuje se v základních doplňcích stravy pro sportovní výkon, umí správně zvolit vhodné doplňky a zařadit je do jídelníčku

orientuje se v dopingové problematice

Anotace volitelné:

Volitelné kredity Ukončení hod/týd
ZO LO ZO LO ZO LO
Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 1 2 Z 1
Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 2 2 Z 1
Informační technlogie 1 2 Z 2
Informační technologie 2 2 Z 2
Kvantitativní metody 2 Z 2

Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 1

Cílem modulu je zdokonalovat a rozšiřovat komunikativní dovednosti v anglickém jazyce. Důraz je kladen na prohlubování praktických znalostí angličtiny, především v oblasti slovní zásoby, aby byl student schopen domluvit se s rodilými mluvčími v běžných situacích.  

Cizí jazyk konverzace volitelná 2

Cílem modulu je zdokonalovat a rozšiřovat komunikativní dovednosti v anglickém jazyce. Důraz je kladen na prohlubování praktických znalostí angličtiny, především v oblasti slovní zásoby a frazeologie v oblasti sportu, aby byl student schopen domluvit se s rodilými mluvčími nejen v běžných situacích, ale i na odborné středně pokročilé úrovni.   

Informační technologie 1

Cílem modulu je osvojení základních znalostí manažera v dané oblasti (typografie, archivace, základy práce s grafikou, bezpečnost, atd.), pokročilých možností MS Word 2016, MS PowerPoint a základů práce s MS Excel 2016.

Informační technologie 2

Cílem modulu je osvojení pokročilých možností práce s MS Excel 2016 a základů tvorby webových stránek.

Kvantitativní metody

Cílem je získat základní vědomosti a praktické znalosti v oblasti kvantitativních (matematických a statistických) metod, systému výpočtů v návaznosti na praktický sběr dat, které jsou potřebné pro řádné zpracování dat a stanovení trendů a průkaznosti zjištěných rozdílů při porovnávání dat v čase.

Výsledkem modulu je získání praktického přehledu o jednotlivých metodách a potřebných metodikách práce a praktických výpočetních návycích pro správné praktické používání probíraných metod. Metody jsou využitelné pro podrobné vyhodnocení dat jak ve sportovní činnosti tak i v ekonomické a manažerské praxi.

3.ročník

Anotace povinně volitelné:

Povinně volitelné kredity Ukončení hod/týd
ZO LO ZO LO ZO LO
Cizí jazyk NJ 5 1 Z 2
Cizí jazyk NJ 6 1 Z 2
Cizí jazyk RJ 5 1 Z 2
Cizí jazyk RJ 6 1 Z 2

Cizí jazyk NJ 5

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

 • Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

 

Cizí jazyk NJ 6

Cílem je prohloubit znalosti studenta v německém jazyce v navazující úrovni středoškolského vzdělání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem. Cílem výuky je naučit studenty porozumět odbornému textu, tj. orientovat se v něm, získat potřebné informace a vyjádřit se k danému problému. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti pro účely osobního a pracovního života a rozvinu slovní zásobu obecného i odborného jazyka.

Student:

 • Se dorozumí v běžném i osobním a společenském styku s rodilým mluvčím či příslušníkem jiného státu,

 • Umí číst s porozuměním odbornou literaturu, rozumí dotazníkům, pozvánkám a komentářům konferencí a sympózií,

 • Zná odbornou terminologii a dokáže jí používat,

 • Dovede komunikovat v úředním styku – rozumí dopisům a rozhovorům s odbornou tématikou, umí stylizovat obchodní dopis,

 • Umí napsat strukturovaný životopis,

 • Umí představit sebe a svůj obor vzdělání,

 • Umí pracovat s literaturou, slovníky, prostředky komunikační techniky,

 • Dokáže se vyjadřovat s kontrolou gramatické správnosti,

 • Zná reálie z oblastí německy mluvících zemí.

 

Cizí jazyk RJ 5

Cílem modulu je upevňování znalostí z modulu Cizí jazyk RJ 1-4 včetně aktivního používání a rozšiřování slovní zásoby, překlad pokročilých textů z českého jazyka do ruského jazyka a obráceně.

Student:

– Se dorozumí v běžném denním životě i v pracovní komunikaci.

– Dovede vést rozhovor v ruském jazyce a pochopit jeho obsah a odpovědět na dotazy na střední úrovni.

– Umí číst a porozumět běžnému i odbornému textu, dotazníkům, oznámení, pozvánkám a komentářům.

– Dovede komunikovat v úředním styku (pošta, banka, lékař, úřady samosprávy, policie).

– Dovede sepsat oficiální i soukromý dopis.

– Umí sestavit svůj životopis a představit sebe, své vzdělání i zaměstnání.

– Zná reálie z rusky mluvících zemí.

 

Cizí jazyk RJ 6

Cílem modulu je upevňování znalostí z modulu Cizí jazyk RJ 1-5 včetně aktivního používání a rozšiřování slovní zásoby, překlad jednoduchých textů z českého jazyka do ruského jazyka a obráceně.

Student:

– Se dorozumí v běžném denním životě i v pracovní komunikaci.

– Dovede vést rozhovor v ruském jazyce a pochopit jeho obsah a odpovědět na dotazy na střední úrovni.

– Umí číst a porozumět běžnému i odbornému textu, dotazníkům, oznámení, pozvánkám a komentářům.

– Dovede komunikovat v úředním styku (pošta, banka, lékař, úřady samosprávy, policie).

– Dovede sepsat oficiální i soukromý dopis.

– Umí sestavit svůj životopis a představit sebe, své vzdělání i zaměstnání.

– Zná reálie z rusky mluvících zemí.

Anotace volitelné:

Volitelné kredity Ukončení hod/týd
ZO LO ZO LO ZO LO
Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 3 2 Z 2
Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 4 2 Z 2

Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 3:

Modul Cizí jazyk ANJ – volitelná konverzace 3 je zaměřen na rozšiřování receptivních a řečových dovedností v anglickém odborném i obecném jazyce. Výuka probíhá na základě materiálů a témat, která připravuje Konverzační okruhy:

 1. Newspapers and television

 2. On the phone

 3. Education – school and university

 4. Law and order

 5. Global problems

 6. Time and numbers

 7. Distance, size and dimension

 8. Shapes, colours and patterns

 9. My future career

 10. History of Sokol Organization and Sokol Festivals  vyučující, studenti však spolupracují na jejich výběru a přicházejí s vlastními podněty.

 

Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 4:

Modul Cizí jazyk ANJ – volitelná konverzace 4 je zaměřen na rozšiřování receptivních a řečových dovedností v anglickém odborném jazyce. Výuka probíhá na základě materiálů a témat, která připravuje vyučující, studenti však spolupracují na jejich výběru a přicházejí s vlastními podněty.

 1. Martial Arts

 2. Special Paralympic sports and their description + video

 3. Origins of football

 4. The most famous Czech and Czechoslovak athletes and their achievements

 5. System of physical education in Czech primary and secondary schools

 6. Amateur and professional sport

 7. My best sport performance – description

 8. The most famous cycling tours in Europe and the problem of doping

 9. The role of officials in a sport competition or match

 10. Sport training – description of a training session

 

* Všichni studenti musejí získat za dobu studia minimálně 10 kreditů z volitelných a povinně volitelných předmětů. Bez této náležitosti nemohou být připuštění k absolutoriu. Prosím myslete na to při výběru povinně volitelných a volitelných modulů. Lepší je si vzít více než méně.

** V případě nejasností se obraťte na studijní oddělení (vos.study@cuscz.cz, 233 017 315) nebo na zástupkyni ředitele (szabo@cuscz.cz, 734 358 231), rády Vám Vaše dotazy zodpovíme a poradíme.